Ta strona używa plików cookies w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? OK
Polityka prywatności – Ostbahn Modele Kolejowe

Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ostbahn-mk.pl jest Grzegorz Siódym który prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą Ostbahn Modele Kolejowe z siedzibą w Gorzowie Wlkp, ul. Obrońców Pokoju 28/16, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-289-50-13; REGON: 080466325, adres poczty elektronicznej: ostbahn_mk@wp.pl zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail informacji handlowych, w tym newsletterów Spółki, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.

4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym są integrowane z danym osobowymi Klienta zbieranymi w ramach Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

5. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, j ak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

6. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

8. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu
na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

9. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.

10. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

11. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

12. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
b) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
d) prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane,
e) w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
f) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Klient podaje następujące dane osobowe:
a) w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,
b) w trakcie dokonywania zakupów produktów dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.

4. Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności.

5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
a) rejestracja w sklepie internetowym,
b) realizacji zamówień Klientów,
c) kontaktowanie się z Klientami,
d) rozliczenie sprzedaży,
e) realizacja działań marketingowych własnych produktów,
f) za odrębnie wyrażoną zgodą przesyłanie Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów w formie Newslettera,
g) innych czynności związanych ze złożonymi zamówieniami.

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c) Numer telefonu,
d) Numer NIP,
e) Adres e-mail.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

8. Dane osobowe Klienta nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorcy, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres ostbahn_mk@wp.pl lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości Newslettera.

3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres ostbahn_mk@wp.pl. 

V. SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

1. Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, formularza kontaktowego, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji zamówienia, wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy lub zapisu na newsletter. Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. nr telefonu,
d. adres zamieszkania.

2. Pani/Pana dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
a. realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym;
b. przesyłania newslettera – po wyrażeniu zgody;
c. odpowiedzi na zapytanie (formularz kontaktowy),
d. dla celów statystycznych.
Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny

3. Pliki Cookies
Przy okazji odwiedzin Sklepu Internetowego w sposób automatyczny zbierane są niektóre Pani/Pana dane osobowe. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po Sklepie Internetowym. Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwałe).

4. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
a. umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
b. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
c. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
Dokonywanie zakupów poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych“ i „stałych“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

5. Ostbahn Modele Kolejowe używa :
a. plików „cookie sesyjnych“: Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Sklepu internetowego. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane.
b. pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z Sklepu Internetowego nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzystającą z Sklepu Internetowego daje taką możliwość.
Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, to rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawień w Pani/Pana przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.

VI. BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
b) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Administrator stosuje za pośrednictwem Pana/Pani przeglądarki standardowe środki bezpieczeństwa, to jest tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie danych użytkownika odbywa się przy pomocy certyfikatów SSL. Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w Pana/Pani przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna się wtedy od „https://”. Jeśli wykona Pan/Pani podwójne kliknięcie na symbol zamka, wtedy otrzyma Pan/Pani bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Pana/Pani dane osobowe są u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzięki takiemu szyfrowaniu. Dotyczy to Pana/Pani zamówień, jak też loginu klienta. Nikt jednak nie może zapewnić absolutnej ochrony. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Pana/Pani danych przez nieupoważnione osoby.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.

2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.